top of page

POLÍTICA DE PRIVACITAT

ESAME ha redactat aquesta Política de Privadesa per informar-vos sobre els tractaments de dades de caràcter personal que realitza així com dels drets que us assisteixen com a interessat.

L'interessat garanteix que les dades personals i qualsevol altra informació que faciliti a ESAME són veraces.

Les persones que emplenen algun formulari, se subscriguin a algun butlletí d'informació o s'inscriguin en algunes de les plataformes virtuals que ESAME té contractades per a la prestació d'algun dels seus serveis, queden informades que les dades podran ser objecte de tractament automatitzat i podran ser cedits a tercers (tercers que poden tenir seu a la Unió Europea o fora). En qualsevol cas, en cas de cessió a tercers, ESAME informarà linteressat de la identitat del tercer cessionari.

Les dades d'emplenament obligatòria s'especificaran a la secció corresponent de cada formulari. La negativa a subministrar les dades sol·licitades implicarà que linteressat no podrà accedir ni utilitzar els serveis i continguts.

ESAME no vol obtenir dades personals de menors d'edat. Els pares, tutors o representants legals seran els únics responsables de tots els actes realitzats a través del web pels menors a càrrec seu. En cas que un menor d'edat empleni formularis habilitats en aquest lloc web, els pares o tutors hauran de contactar amb ESAME per sol·licitar l'eliminació de la informació facilitada.

bottom of page